Johannelunds Koloniträdgårdsförening

Johannelunds koloniträdgårdsförening


Dessa kompletteringar till FSSKs Normalstadgar har beslutats av årsmötet den 13 febr. 2011


(Sidhänvisningarna nedan avser den publicerade pdf-versionen av FSSKs Normalstadgar.)


Sidan 1:


Stadgar för JOHANNELUNDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING antagna på ordinarie årsmöte den 13 februari 2011.


§ 1. Föreningens namn och uppgift


1.1. Föreningen Johannelunds Koloniträdgårdsförening….



1.2 Föreningen är ansluten till FSSK och till dess huvudorganisation Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen skall arbeta enligt dessa organisationers målsättning och stadgar.


Sidan 2:


§ 4. Föreningsmöte


….


4.2. Årsmötet skall hållas årligen före mars månads utgång……


….


Sidan 4:


§ 7. Räkenskaper och revision


….


7.2. Föreningen räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.


Av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningar samt förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.


7.3. Revisorerna skall avge revisionsberättelse årligen senast en vecka före årsmötet. I berättelsen skall även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.


……..


Ikraftträdande:


Stadgeändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2011.