• Medlemsforum »

Forum för utbyte av

information och ideer mellan föreningens medlemmar. Nytt med worldpress blogg. Era gamla mailadresser ligger kvar men ni behöver generera nytt lösen.


Johannelunds Koloniträdgårdsförening

Johannelunds koloniträdgårdsförening


Dessa kompletteringar till FSSKs Normalstadgar har beslutats av årsmötet den 13 febr. 2011


(Sidhänvisningarna nedan avser den publicerade pdf-versionen av FSSKs Normalstadgar.)


Sidan 1:


Stadgar för JOHANNELUNDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING antagna på ordinarie årsmöte den 13 februari 2011.


§ 1. Föreningens namn och uppgift


1.1. Föreningen Johannelunds Koloniträdgårdsförening….1.2 Föreningen är ansluten till FSSK och till dess huvudorganisation Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen skall arbeta enligt dessa organisationers målsättning och stadgar.


Sidan 2:


§ 4. Föreningsmöte


….


4.2. Årsmötet skall hållas årligen före mars månads utgång……


….


Sidan 4:


§ 7. Räkenskaper och revision


….


7.2. Föreningen räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.


Av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningar samt förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.


7.3. Revisorerna skall avge revisionsberättelse årligen senast en vecka före årsmötet. I berättelsen skall även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.


……..


Ikraftträdande:


Stadgeändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2011.